Stavba od A po Z


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BAUMAT SK s.r.o. PRE KÚPU TOVARU a ZHOTOVENIE DIELA
I. Návrh a uzavretie zmluvy
1.1. Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov výhradne na formulároch predpísaných týmito obchodnými
podmienkami, a to písomne osobne alebo poštou na adresu miesta podnikania, alebo elektronicky na e-mail zverejnený
na webovej stránke podnikateľa : www.baumat-sk.sk na ktorej sú súčasne zverejnené tieto podmienky.
1.2. Odoslaná objednávka je záväzná.
1.3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.
1.4. Objednávka je podľa povahy vyznačených údajov návrhom na uzavretie zmluvy o dielo, alebo zmluvy o dodávke
služieb, obsahom návrhu sú aj tieto podmienky.
1.5. Návrh zmluvy je prijatý adresátom-dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:
a) potvrdí jej prevzatie,
b) dostaví sa na miesto zhotovenia diela alebo miesto plnenia zmluvy o dodávke služieb,
c) urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť zmluvu.
II. Predmet a povaha zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie konkrétneho kvalitatívne alebo kvantitatívne popísaného diela, a jeho
odovzdanie objednávateľovi, v stanovenom čase plnenia.
2.2. Predmetom zmluvy o dodávke služieb je poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v cenníku
dodávateľa, v dobe určenej v objednávke, alebo neurčitej dobe.
2.3. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú vždy vtedy, ak v objednávke nie je vymedzený výsledok prác, ktoré
ma dodávateľ objednávateľovi dodať,ako aj vtedy, ak je cena uvedená v jednotkovej cene za hodinu, alebo iný časový
úsek bez uvedenia počtu jednotiek.
2.4. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú na neurčitú dobu, ak nie je uvedené trvanie zmluvy, alebo ak
odberateľ prijme vykonanie prác dodávateľom aj po skončení doby uvedenej v objednávke.
2.5. Rozsah objednávky možno preukázať aj kópiou záznamu z dokumentácie objednávateľa alebo tretej strany
o dodaných prácach.
III. Cena a platobné podmienky
3.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej objednávke ak niet písomnej
zmluvy, ak cena takto nie je dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa cenníka dodávateľa, ak ide o tovar
zhotovený pre dodávateľa na objednávku objednávateľa, a nemožno cenu takto určiť, určí cenu tretia osoba, za ktorú
strany ustanovujú vybranú osobu podľa čl. VIII týchto podmienok.
3.2. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi na základe preukázateľného
tovaru. Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak je 14 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe.
Na doručovanie elektronickou cestou sa použijú ustanovenia bodu 2.1. týchto podmienok.
3.3. Cenu hradí objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
IV. Dodanie tovaru a reklamácie
4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto určené
objednávateľom. Objednávateľ je povinný prevzatie tovaru potvrdiť. V prípade ak je tovar odovzdaný na prepravu
zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením objednávateľa, považuje sa tovar za prevzatý aj bez
potvrdenia prevzatia.
4.2. Reklamácie zjavných vád tovaru, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí tovaru,
ak niet odchylného dojednania; reklamácie vád tovaru môže objednávateľ uplatniť len v rozsahu určenom výrobcom
tovaru.
4.3. Reklamácie tovaru v záručnej dobe objednávateľ predloží dodávateľovi písomne alebo elektronicky na dojednanú
elektronickú adresu. V prípade mechanického poškodenia tovaru po podpísaní preberacieho protokolu sa záruka na vady
tovaru spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie
objednávateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.
4.3. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z vád tovaru sa riadia úpravou zodpovednosti za vady. Objednávateľ
je však vždy povinný preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania tovaru, alebo jeho
používania v rozpore s jeho účelom.
V. Omeškanie
V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva
vzťahuje len na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody. V prípade omeškania
dodávateľa s dodaním tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,10 % ceny omeškaného tovaru za každý deň
omeškania. Pokuta je splatná spolu s fakturáciou zostatku ceny tovaru.
VI. Zabezpečenie plnenia
6.1. Konateľ obchodnej spoločnosti, ktorý podpisuje objednávku tovaru, alebo potvrdzuje prevzatie tovaru, preberá ručenie
za záväzok obchodnej spoločnosti ako ručiteľ v zmysle občianskeho zákonníka, a to v rozsahu istiny, úrokov z omeškania,
zmluvnej pokuty za omeškania a zmluvnej pokuty podľa ods.5.
6.2. Ak omeškanie dlžníka s plnením presiahne 90 dní, má veriteľ právo požiadať dlžníka o dodatočné zabezpečenie
plnenia, najmä zriadením záložného práva, uzatvorením záložnej zmluvy. Veriteľ má právo požiadať dlžníka o uzatvorenie
záložnej zmluvy do uplynutia premlčacej doby na dodávku tovaru. V prípade ak dlžník neuzavrie zmluvu, má veriteľ právo
požiadať o nahradenie úkonu vôle rozhodcovský súd ustanovený podľa čl. VII týchto podmienok.
6.3. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a
živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a
§ 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti,
ako objednávateľ objedná tovar od dodávateľa, a následne dôjde:
a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,
b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,
c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky,
má sa zato, že členovia takejto skupiny tvoria v čase objednávky a prevzatia tovaru združenie v zmysle § 829 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
6.4. Objednávateľ a konateľ objednávateľa ako ručiteľ za záväzky objednávateľa sa zaväzujú, že v prípade ak ktorýkoľvek z
nich založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý
konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová
obchodná spoločnosť k záväzku objednávateľa.
6.5. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do
konkurzu,a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na zmluvnú
pokutu vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania, splatnú spolu s istinou.
VII. Riešenie sporov
Všetky spory medzi stranami tejto rozhodcovskej doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie,
výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené rozhodcovským súdom tvoreným jediným
rozhodcom ustanoveným v prípade sporu postupom podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu JSM
platným ku dňu podpísania objednávky alebo prevzatia tovaru. Vybranou osobou (Appointing authority) je osoba určená
podľa rokovacieho poriadku SRS JSM, miestom rozhodcovského konania je Zug, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali
vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o
preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ustanoveným vybranou osobou podľa Rokovacieho poriadku SRS
JSM zverejneného v Obchodnom vestníku.
VIII. Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula
Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie ceny objednaného alebo dodaného tovaru (doplnenie zmluvy podľa
ObZ) určí cenu v rozmedzí cenových návrhov oboch strán sporu, tretia osoba, za ktorú strany výslovne ustanovujú vybranú
osobu podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú, že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je
podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej podľa týchto obchodných podmienok.
Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo
strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví,
strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V
prípade, ak nemožno dosiahnuť dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o sprostredkovanie urovnania vyššie
ustanovenú tretiu osobu. V prípade ak po ustanovení tretej osoby vzniknú, alebo vyjdú najavo dôvody odôvodnene
spochybňujúce jej nezávislosť a nestrannosť, určí na žiadosť namietajúcej strany tretiu osobu vybraná osoba podľa čl. 6.
týchto podmienok.
IX. Záverečné ustanovenia
9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa,
preukázateľným doručením vybranej osobe podľa čl. VI a tretej osobe podľa čl. 7.1. a zverejnením v sídle dodávateľa, a to
dňom prvého zverejnenia.
9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke
dodávateľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch
zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich
platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady venire
contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich
časti s dobrými mravmi.
9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje objednávateľ, že akceptuje cenu tovaru ak je určená, a Všeobecné obchodné
podmienky dodávateľa v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.
9.4. Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje Dodávateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Dodávateľa za
účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a
produktov Dodávateľa, zasielaní informácií o činnosti Dodávateľa a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS
správy, telemarketing). Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania. Objednávateľ má právo udelený súhlas
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Dodávateľa alebo na vyššie uvedenej poštovej
adrese Dodávateľa. Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma
poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
9.5. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok, pričom objednávateľ s týmto
právom výslovne súhlasí, a taktiež výslovne objednaním tovaru vyslovuje súhlas s obsahom týchto podmienok a vôľu byť
nimi viazaný.